bio

Marcin Dymiter porusza się w kręgu elektroniki, field recordingu i muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska, muzykę do filmów, spektakli teatralnych, wystaw i przestrzeni publicznych. Jest autorem projektu Field Notes, map dźwiękowych i edukacyjnego cyklu muzycznego Tracklista. Prowadzi warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu. Gra w projektach: emiter, niski szum, ZEMITER, MAPA oraz innych, efemerycznych formacjach.

Niezależny kurator związany z festiwalami: Control Room (Gdańsk), Wydźwięki/Resonances (Galeria El, Elbląg), mikro_makro (Słupsk, Flensburg). Jest pomysłodawcą i kuratorem – wspólnie z Marcinem Barskim – projektu „Polish Soundscapes”, pierwszej polskiej wystawy prezentującej zjawisko field recordingu, oraz współtwórcą Instytutu Pejzażu Dźwiękowego.

Współpracuje z artystą wizualnym Ludomirem Franczakiem – wcześniej w projekcie emiter_franczak audio video performance, a ostatnio w ramach działań teatralnych i performatywnych („Erft”, „Odzyskane”, „Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej”, „Atlas of Sounds”), odpowiada za muzykę i opracowanie dźwiękowe. Współpracował także z Joanną Rajkowską, Elżbietą Jabłońską, Anną Baumgart, Anną Witkowską, Risą Takitą, Magdaleną Franczak, Karoliną Głusiec.

Producent muzyczny. Słuchacz i uczestnik warsztatów muzycznych i warsztatów improwizacji w kraju i za granicą, między innymi prowadzonych przez Le Quan Ninha, Andrew Sharpleya, Johna Butchera, Robina Minarda i Wolfganga Fuchsa. Stypendysta Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, finalista konkursu Netmage International Multimedia Festival w Bolonii. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Fundacji Wyszehradzkiej (2012). Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

Emiter (Marcin Dymiter)Photo: Dewi Anna

Marcin Dymiter moves in the field of electronic music, field recording and improvised music. He creates sound installations, radio plays, film music, theater performances, exhibitions and public spaces. He is the author of the Field Notes project, sound maps and music educational cycle Tracklist. Conducts sound workshops and an action that approximates the idea of field recording. He play in projects: emiter, niski szum, ZEMITER, TRYS SAULES, MAPA and other, ephemeral formations.

As an independent curator he is associated with the festivals Control Room (Gdańsk), Wydźwięki / Resonances (Galeria El, Elbląg), mikro_makro (Słupsk, Flensburg). He is the originator and curator – together with Marcin Barski – of the Polish Soundscapes project, the first Polish exhibition presenting the phenomenon of field recording and a co-creator of the Institute of Soundscape (Instytut Pejzażu Dźwiękowego).

He collaborates with the visual artist Ludomir Franczak – earlier in the emiter_franczak audio-video performance project, and recently in the field of theater and performative activities (“Erft”, “Recovered”, “Life and Death of Janina Węgrzynowska”, “Atlas of Sounds”), being responsible for music and sound processing. He also works with visual artists: Joanna Rajkowska, Elżbieta Jabłońska, Anna Baumgart, Anna Witkowska, Risa Takita, Magdalena Franczak and Karola-Głusiec.

Music producer. Listener and participant of music and improvisation workshops in the country and abroad, among others led by Le Quan Ninh, Andrew Sharpley, John Butcher, Robin Minard and Wolfgang Fuchs. Scholarship holder of the University of Art in Berlin, finalist of the Netmage International Multimedia Festival in Bologna. Scholarship holder of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship and the Minister of Culture and National Heritage (2011), the Visegrad Foundation (2012). Member of the Polish Association of Electroacoustic Music.